STRAŻ MIEJSKA WIELICZKA

PLAC SKULIMOWSKIEGO 2

32-020 WIELICZKA

TEL. 12 278 21 05, 12 288 11 99 

FAX 12 289 35 10

Biuletyn Informacji Publicznej

e-mail: straz@wieliczka.eu

 

 
 
 
W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) (RODO) mając na uwadze Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW (DODO) informujemy, że:
 
1.  Administratorem danych osobowych jest Komendant Straży Miejskiej w Wieliczce, 32-020 Wieliczka, Pl. M. Skulimowskiego 2. Kontakt w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych poprzez email: ado@straz.wieliczka.eu
2.  Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań ustawowych Straży Miejskiej w Wieliczce na podstawie art. 6 ust.1 pkt a/b/c/d/e RODO;
a/ Osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów. Możliwe jest przetwarzanie do celów rekrutacji, udziału w zajęciach organizowanych przez Straż Miejską w Wieliczce;
b/  Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy m.in. w związku z realizacją zawieranych umów na usługi wykonywane na rzecz ADO;
c/ Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na ADO. Działania związane z zadaniami ustawowymi Straży Miejskiej Wieliczce, w szczególności w sytuacjach popełnienia czynu zabronionego;
d/ Przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej. Przede wszystkim działania związane z sytuacjami zagrożenia życia lub zdrowia np. dane osób wymagających pomocy, dane osób zaginionych;
e/ Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej ADO. Zgodnie z zadaniami ustawowymi Straży Miejskiej w Wieliczce, np. ochrony środowiska, pomoc bezdomnym.
3.  Administrator na mocy przepisów prawa uprawniony jest do pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych z zasobów administracji państwowej;
4.  Odbiorcą danych osobowych będą uprawnione podmioty na podstawie przepisów prawa lub podmioty świadczące usługi Administratorowi na podstawie odrębnych umów;
5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do osiągnięcia celu procesu przetwarzania wskazanego w pkt 3 oraz terminów przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów prawa, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji, a w przypadku przetwarzania na podstawie zgody – do czasu ustania celu, w jakim zostały zebrane lub wycofania zgody;
7.  Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z zastrzeżeniem odrębnych przepisów, które mogą ograniczyć wszystkie bądź poszczególne prawa;
8.  Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9.  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, konsekwencją niepodania danych osobowych może być, brak możliwości osiągnięcia celu procesu przetwarzania wskazanego w pkt 3;
10. Przetwarzanie danych nie podlega zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu); 
11.  Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 10 RODO oraz ustawą o ochronie danych osobowych przetwarzanie danych osobowych w sprawach związanych z czynami zabronionymi, oraz czynnościami związanymi z tymi sprawami do czasu wejścia ustawy wprowadzającej DODO będzie się odbywało zgodnie z dotychczasowymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych.